Om Natur, Plan og Utvikling


Natur, Plan og Utvikling er et firma som arbeider i møtet med og i krysspunktene mellom landskap, økologi, naturbruk, samfunn, planlegging og utbygging. 

Firmaet utfører:

 • prosjekter og prosjektledelse,
 • konferanse og seminar,
 • registreringer,
 • utredninger og analyse, inkl. forskning
 • saksbehandling og
 • utarbeidelse av reguleringsplaner og kommune(del)planer.

Areal- og samfunnsplanlegging har vært firmaets hovedvirksomhet. Hittil har plantjenestene vært utarbeidelse av kommunedelplan, reguleringsplan, planprogram, konsekvensutredning og kommunal saksbehandling. 

Firmaet kan påta seg oppdrag fra innspill til kommune(del)plan arealdel til ferdig godkjent reguleringsplan. Vi kan også formidle kontakt med og samarbeide med eiendomsutviklere og utbyggere i prosjekter for grunneier(e).    

I perioden 2009-2023 har firmaet 14 ganger arrangert en nasjonal konferanse om rovvilt, beitebruk og samfunn. Konferansen skal samle bredt, være en god møteplass og gi god faglig oppdatering. I tillegg utføres ulike aktiviteter og analyser i prosjekt som konfliktdempende tiltak i rovviltforvaltningen. 

Firmaet kan utføre arbeid i samarbeid med andre eller med underleverandører for å dekke et ønsket/nødvendig behov. 

Firmaet drives og eies av Lisbet Baklid. 

Firmaet ønsker å være objektiv og faglig i sin vurdering. Uavhengighet og faglig kompetanse er stikkord for både målsetting og innhold i firmaet. 

Kort om min bakgrunn

Firmaet bygger på opparbeidet arbeidserfaring fra informasjonsformidling, planlegging, saksbehandling og prosjekter fra offentlig virksomhet og privat næringsliv.

Faglig grunnutdanning, Cand.agric. og forstkandidat, består av fullførte 5 års studier ved Norges landbrukshøgskole, nå Norges universitet for miljø- og biovitenskap (NMBU). Studiene på Ås bestod av kurs, oppgaver og eksamener innen

 • naturforvaltning, biologi, planlegging og skogbruk, herunder plan- og miljøjus, skogøkologi, flerbruk av skog, viltforvaltning, naturvern, skogbruk og økologi. Hovedoppgaven var innen skog/natur og forvaltning. 

Etter grunnutdanningen er det fullført kurs og studier innen bl.a. 

 • markedsføringsledelse 
 • landskaps-og arealplanlegging 
 • pedagogikk
 • prosjektledelse 
 • GIS

I 2023 har driveren oppnådd tittelen "Master of geographical information sciences" med bruk av kartprogramvaren ArcGIS. Masteroppgaven omhandler geografisk ekspansjon i ulike retninger og delbestander i den felles binnebestanden i Fennoskandia, og faktorene som påvirket ekspansjonen i studieperioden 1981-2019. Masteroppgaven ligger ute på nett: Geographical expansion rate of a brown bear population in Fennoscandia and the factors explaining the directional variations | LUP Student Papers