Om Natur, Plan og Utvikling


Natur, Plan og Utvikling er et firma som arbeider i møtet med og i krysspunktene mellom landskap, økologi, naturbruk, samfunn, planlegging og utbygging.

Arbeidsoppgavene er faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting innen natur, arealplanlegging og naturbruk.

Firmaet ønsker å være objektiv og faglig i sin vurdering. Uavhengighet og faglig kompetanse er stikkord for både målsetting og innhold i firmaet. 

Firmaet utfører:

 • prosjektutvikling og prosjektledelse innen natur og samfunn
 • konferanse, seminar og annen informasjonsformidling
 • registreringer
 • utredninger og analyser, inkl. forskning
 • saksbehandling for kommunal virksomhet
 • utarbeidelse av reguleringsplaner og kommune(del)planer.

Areal- og samfunnsplanlegging har vært firmaets hovedvirksomhet. Hittil har plantjenestene vært utarbeidelse av kommunedelplan, reguleringsplan, planprogram, konsekvensutredning og kommunal saksbehandling. 

Firmaet kan påta seg oppdrag fra innspill til kommune(del)plan arealdel til ferdig godkjent reguleringsplan. 

I perioden 2009-2024 har firmaet 15 ganger arrangert en nasjonal konferanse om rovvilt, beitebruk og samfunn. Konferansen skal:

 • samle bredt,
 • tilby et program med faglig høy kvalitet,
 • balansere de ulike hovedsynspunktene innenfor tematikken,
 • være en god møteplass og
 • gi god faglig oppdatering.

I tillegg utføres ulike aktiviteter og analyser i prosjekt som konfliktdempende tiltak i rovviltforvaltningen. 

Firmaet kan utføre arbeid i samarbeid med andre eller med underleverandører for å dekke et ønsket/nødvendig behov. 

Firmaet drives og eies av Lisbet Baklid. 

Institute for Nature, Plan and Development is working in the cross fit between ecology, biology and the human infrastructure and activities, incl. large carnivores and domesticated and semi-domesticated animals.

Physical planning has been the main field for several years combined with activities within the frame of nature resource management, sustainable development and biology. 

Large carnivores are interesting and challenging species which have been in my focus for decades. Both studies and information have been performed. Development and leading of projects are among the tasks. 

The owner is Lisbet Baklid and my master thesis in GIS was within brown bear management and ecology, conservation biology and human impact. The academic education titles is Master of Geographical Information Science from 2023 and Cand.agric. within forestry and nature management from 1997. Link to the master thesis:

Geographical expansion rate of a brown bear population in Fennoscandia and the factors explaining the directional variations | LUP Student Papers

Kort om bakgrunn

Firmaet bygger på opparbeidet arbeidserfaring fra informasjonsformidling, planlegging, saksbehandling og prosjekter fra offentlig virksomhet og privat næringsliv.

Faglig grunnutdanning, Cand.agric. og forstkandidat, består av fullførte 5 års studier ved Norges landbrukshøgskole, nå Norges universitet for miljø- og biovitenskap (NMBU). Studiene på Ås bestod av kurs, oppgaver og eksamener innen

 • naturforvaltning, biologi, planlegging og skogbruk, herunder plan- og miljøjus, skogøkologi, flerbruk av skog, viltforvaltning, naturvern, skogbruk og økologi. 

Etter grunnutdanningen er det fullført kurs og studier innen bl.a. markedsføringsledelse, landskaps-og arealplanlegging, pedagogikk, prosjektledelse og GIS. 

I 2023 har driveren oppnådd tittelen "Master of geographical information sciences" med bruk av ArcGIS. Masteroppgaven omhandler geografisk ekspansjon i ulike retninger og delbestander i den felles binnebestanden i Fennoskandia, og faktorene som påvirket ekspansjonen i studieperioden 1981-2019, se link i engelsk tekst.