Nasjonal konferanse om rovvilt, beitedyr og samfunn 2024

Konferanse gikk av stabelen 23.-24.januar, 2024, med 100 engasjerte deltagere. Takk til alle som bidro!

Det kom svært positive tilbakemeldinger i den skriftlige tilbakemeldingen fra deltagerne. Rekord i høy tilfredshet!!! Det varmer arrangøren. 

Neste konferanse blir 28.-29.januar, 2025. Mer info om neste års konferanse kommer i september, 2024, om ikke før. 

Nesten alle presentasjonene og oppsummering fra work shop'ene i 2024 er i lenke lagt ut i pdf-format nedenfor. 

(Trykk krysset om boks med innlogging kommer opp - innlogging er ikke nødvendig.)

Status og nytt fra KLD om om rovviltpolitikk og -forvaltning

Predasjon av kongeørn på lam og tamrein på Fosen

Effekten av tetthet og uttak av jerv på rapporterte sauetap

Dødelighet og forebyggende tiltak hos storfe i utmark

Halsklaver på lam og rein + utredning om KU ved konsekvenser for reindrift ved utbygging m.m.

Naturbasert reiseliv på Finnskogen

Bruk av droner for tilsyn og kadaversøk

Work shop om forvaltning av elg og annet hjortevilt innledning I

Work shop om forvaltning av elg og annet hjortevilt innledning II

Oppsummering work shop informasjonsformidling

Økoturisme og naturbasert reiseliv i forvaltningssonen for ulv - muligheter og former

Spor fra ulv i snøen.

Arrangementene er en del av et forprosjekt som skal bringe fram egne resultater og utforme et hovedprosjekt. Det er styringsgruppe og prosjektgruppe. Hensikten med forprosjektet favner nytteverdi for næringsaktørene og andre parter rundt store rovdyr, høstbart vilt og natur. 

Temakveld den 8.november på Øyermoen i Kongsvinger om økoturisme/naturbasert reiseliv. 

Fagsamling og temakveld den 14.november på Bamsrudlåvens lokaler i Mysen, Østfold. 

Fagsamlingen den 14.nov. fokuserte på ulike prosjekter, bedrifter og diskusjoner rundt muligheter og utfordringer. Bli med og hør om elgsafari, fiskeguiding, matturisme fra jord til bord, nettverk og samarbeid, Borgleden - en pilegrimsled med opplevelser underveis, m.m. Trykk for program her

Temakvelden den 14.nov. fokuserte på hjort i Østfold både stedegen og regionalt vandrende, jaktutøvelse, viltbestander, utmarksnæring/jaktturisme m.m. Trykk for program

Målgrupper: Reiselivsbedrifter, forvaltningen inkl. kommuner, destinasjonsselskaper, jegere, grunneiere, friluftslivsaktører, organisasjoner og andre interesserte/aktuelle. 

Forprosjektet finansieres med egeninnsats og støtte fra

 • Viken fylkeskommune, Innlandet fylkeskommune og Statsforvalteren i Oslo og Viken. Vi takker!  

Nasjonal konferanse om rovvilt, beitedyr og samfunn 24.-25.01.2023

Det var 14.gang med presentasjoner fra forvaltning, politikere, forskere, organisasjoner og andre.  

For ferdig program, trykk HERNesten alle presentasjonene blir lagt ut, trykk under:

Nasjonal konferanse om rovvilt, beitedyr og samfunn 2022

Det ble arrangert en hybrid-løsning av konferansen den 25.-26.januar, 2022. De fleste presentasjonene ligger som lenke nedenfor: 

NB!  Du trenger ikke logge deg inn i Dropbox  etter å ha trykket på tittel - bare trykk på krysset for å stenge innloggingsboksen. 

Fra Klima- og miljødepartementet

Fra Landbruks- og matdepartementet

Genetisk og geografisk opphav til den norsk-svensk ulvestammen

Juridisk og biologisk evaluering av den norske delen av ulvebestanden

Effekter av arealinngrep og klimaeffekter for reindriften

Globale klimaendringer - endringer i klima og beiteforhold i Norge

Beredskap, risiko og sårbarhet

Forventninger og erfaringer om rovdyrpolitikk

  Konferanser om rovvilt, beitedyr og samfunn

  Konferansenes målsetting er å skape og være en møteplass og arena for faglig oppdatering og kommunikasjon rundt rovvilt, beitedyr og samfunn, for et bredt publikum. Det er en konferanse der kunnskap er grunnleggende for forståelse, og vedtatte lover, forskrifter og internasjonale forpliktelser er viktige rammer.   

  Tiltaket er over to dager en gang i året, og det har årlig samlet ca. 90-150 personer med stor bredde i ståsted og rolle.  

  Natur, Plan og Utvikling satser på en bred og kunnskapsrik konferanse hvert år om rovvilt, beitedyr og samfunn. 

  De 14 gangene konferansen har vært arrangert, har det vært stor spennvidde i temaer og geografiske fokusområder gjennom ulike presentasjoner, oppsummering og debatt.    

  Høst i myr.

  Ulike prosjekter

  Forprosjekt Naturbasert reiseliv og økoturisme i forvaltningssonen for ulv - muligheter og utfordringer har resultert i en fagrapport. Det er høyere potensiale for naturbasert reiseliv som berører mange. Måltidsturisme og lokalprodusert mat, viltturisme og ulike typer aktiviteter og pakkeløsninger beskrives, og jakt- og grunneierinteresser samt naturverninteresser har også et fokus. Se hele rapporten her: Fagrapport 1-2024. 

  Prosjekt Villmark og menneske er et 3-årig prosjekt 2022-2025. Målet er kunnskapsoppbygging om skog og ville dyr og konfliktdemping og dialog rundt store rovdyr og naturbruk. Virkeområde: Sør-Hedmark og deler av Viken. 

  Webinarer med tema naturbasert reiseliv, dyreliv, jakt og fiske.

  De neste aktivitetene er webinarer, og de vil hele åtte i 2024. Det første blir 23.april kl. 17.30-19.00. Tema for første sending er fisk og fisketurisme, sykkelturisme, fagrapporten om naturbasert reiseliv - og muligens noe om ulv. Nærmere program kommer senere - det jobbes! De to neste webinarene deretter blir 14.mai og 11.juni.  

  Tur i ulverevir ble arrangert 17.mars, og deltagerne fikk se rester etter kadaver, møkk og spor. En flott dag!

  Temakveld i Grue 13.mars, 2024 på Kongsvinger bibliotekTom Schandy viste fotopresentasjon av "Store predatorer i verden" med internasjonal fotokvalitet. Ane Eriksen fra Høgskolen i Innlandet presenterte temaet eksperimentelle nærmøter med ulv - nye forsøk og framtidige planer. Samme dag hadde Schandy og Baklid presentasjoner og dialog med elever i Kongsvinger. Fin dag med gode tilbakemeldinger!

  Temakveld i Grue den 12.desember, 2023, ble gjennomført med fokus på hønsefuglreir og kyllingproduksjon, vindkraft og skogsfugl, jakt og viltbestander i ulverevir, og bestandsregistering av store rovdyr. Presentasjoner av Høgskolen i Innlandet og Statens naturoppsyn.

  Temakveld i Kongsvinger den 8.november, 2023, kl. 18-21 ble gjennomført i lokalene til Minimäki AS på Øiermoen. Fokus på naturbasert reiseliv og økoturisme, inkludert måltidsturisme. Finnskogmat, Minimäki, NMBU, Visit Värmland m.fl. Gratis. Trykk her for programmet. Påmelding innen 12 nov. for å beregne servering. Velkommen! 

  Fagsamling ble gjennomført 4.mai, 2023 i Sør-Odal om høstbare viltarter i og nær ulverevir - forvaltning og jakt 

  Program fra kl. 10.00-16.00 med innlegg og diskusjoner. Trykk HER for hele programmet! Over 60 personer var samlet. 

  FAGUTREDNING om  utøvelse av jakt og bruk av jakthunder i og nær ulverevir er ferdig. Den er basert på først og fremst intervjuer med et utvalg jegere i Kongsvinger-regionen og Aurskog-Høland. Eksistens av ulv i jaktterrenget eller overveiende sannsynlighet for det, påvirker først og fremst bruk av løse hunder i jaktutøvelsen. Dette påvirker igjen jaktformene, både mengde og ulike tiltak som tilpasning. Hovedprinsippet er å skille hunden fra ulv i tid og rom for å minimere sannsynligheten for at hund og ulv møtes i terrenget. Rapporten gir opplysninger om ulike forhold som er nye for de fleste. 

  Last ned rapporten

  TEMAKVELDER OM ROVDYR i Ørje i Marker kommune 27.oktober og 21.november, 2022. For program for temakvelden 21.november trykk her

  FOTOUTSTILLINGEN "Truede dyrearter i verden" bød på spennende foto som du sjelden ser, av den internasjonalt prisbelønnede naturfotografen Tom Schandy. Trykk her for info. På Kanalmuseet i Ørje 31.oktober-15.november, 2022. 

  Konferanse om naturbasert turisme i Kongsvinger og Grue i 2022

  Den 22.oktober og 2.november, 2022, ble det arrangert konferanse med tema naturbasert/grønn turisme med utgangspunkt i gårdsbruk, historie, natur, viltlevende dyr, bærekraft og innovasjon.

  Invitasjon med program kan du se HER.   

  Sted:      Lørdag 22.oktober i Høyskolesenteret i Kongsvinger by

                Onsdag 2.november på landlige Opaker Gård i Grue.

  Vi satser på en oppfølger til disse regionale konferansene som også er innovativt tenkende og aktuell for de som bor og virker i og utenfor Finnskogen. Tid: Våren 2023. 

  Arealplanlegging for utbygging med kvalitet og hensyn

  Natur, Plan og Utvikling har over 15 års erfaring med utarbeiding av planprogram, konsekvensutredninger og øvrige dokumenter som inngår i planforslag. Firmaet har god erfaring i å bistå ved saksbehandling og lede oppdrag og prosjekter.    

  Firmaet har virksomhet innen areal og samfunnsplanlegging, der ulike verdier, interessemotsetninger og avbøtende tiltak skal utredes, avveies og tas hensyn til. 

  Firmaet leverer reguleringsplaner og kommunedelplaner med tilhørende dokumenter bl.a. innen:

  - boligformål, fritidsboliger/hytter, barnehage

  - sentrums- og tettstedsutvikling

  - forretning, nærings- og industriområde

  - samferdsel, bl.a. gang- og sykkelveg

  - skytebane

  - masseuttak/pukkverk

  - massedeponi  

  - grønnstruktur, landbruk

  - renovasjonsanlegg og avløpsanlegg

  - kombinerte formål

  Firmaet leverer også selvstendige utredninger/rapporter, herunder konsekvensutredning og planprogram. 

  Ta gjerne kontakt for mer informasjon! 

  Et sammenrast bjørnehi i skogen Et sammenrast bjørnehi i ei skogsli.

  Miniseminar på Kongsvinger

  Natur, Plan og Utvikling arrangerte et mini-seminar i Kongsvinger om ulv og samfunn 23.mars, 2019! 

  Her er noen av presentasjonene fra seminaret:

  Det ble drøftet om ulv er farlig for mennesker. Mennesker er ikke naturlig byttedyr for ulv, og ulven har i Skandinavia rik tilgang på byttedyr som rådyr og elg. Miljødirektoratet regner derimot den skandinaviske brunbjørn som potensielt farlig i noen spesielle situasjoner og har laget en liten brosjyre Er bjørn farlig? . Lenken kan trykkes på så du får lastet ned brosjyra.