Nasjonal konferanse om rovvilt, beitedyr og samfunn 2022

Det ble arrangert en hybrid-løsning av konferansen den 25.-26.januar, 2022. Blant programpostene var oppdatering fra departementene KLD og LMD, bruk av viltkamera, ulv og genetikk, klimaendringer vs. jordbruk og reindrift, reindrift, bruk av viltkamera, bjørn, jerv m.m. De fleste presentasjonene ligger som lenke nedenfor: 

For å se programmet for konferansen, trykk her

NB!  Du trenger ikke logge deg inn i Dropbox  - bare trykk på krysset for å stenge innloggingsboksen. 

Her er noen av presentasjonene fra konferansen 2022. Flere vil bli lagt ut etter hvert. Trykk på tittel!

Fra Klima- og miljødepartementet

Fra Landbruks- og matdepartementet

Genetisk og geografisk opphav til den norsk-svensk ulvestammen

Juridisk og biologisk evaluering av den norske delen av ulvebestanden

Effekter av arealinngrep og klimaeffekter for reindriften

Globale klimaendringer - endringer i klima og beiteforhold i Norge

Beredskap, risiko og sårbarhet

Forventninger og erfaringer om rovdyrpolitikk

  Konferanse januar 2020

  Den 20.-21.januar, 2020, arrangerte Natur, Plan og Utvikling for 11.gang nasjonal konferanse om store rovdyr, beitedyr og samfunn. De fleste presentasjonene er tilgjengelig i lenke nedenfor.

  Det ble en møteplass for ca. 140 personer - et bredt spekter av rolleinnehavere og interessenter. 

  Konferanser om rovvilt, beitedyr og samfunn

  Konferansenes målsetting er å skape og være en møteplass og arena for faglig oppdatering og kommunikasjon rundt rovvilt, beitedyr og samfunn, for et bredt publikum. Det er en konferanse der kunnskap er grunnleggende for forståelse, og vedtatte lover, forskrifter og internasjonale forpliktelser er viktige rammer.   

  Tiltaket er over to dager en gang i året, og det har årlig samlet ca. 90-150 personer med stor bredde i ståsted og rolle.  

  Natur, Plan og Utvikling satser på en bred og kunnskapsrik konferanse hvert år om rovvilt, beitedyr og samfunn. 

  De 13 gangene konferansen har vært arrangert, har det vært stor spennvidde i temaer og geografiske fokusområder gjennom ulike presentasjoner, oppsummering og debatt.    

  Høst i myr.

  Konferanser om grønn turisme/opplevelsesturisme og store rovdyr

  lørdag 3. og tirsdag 6.september, 2022, i Grue og Kongsvinger

  Lørdag 3.september og tirsdag 6.september 2022 vil Natur, Plan og Utvikling i samarbeid arrangere konferanse/seminar med tema grønn turisme knyttet til gårdsbruk og natur på Finnskogen, inkl.

  • konsept, produkter, måltidsturisme, kortreiste produkter, opplevelsesturisme og store rovdyr. Seminarene er åpne for alle og varer fra ca. kl. 10-16.00. 

  Innovasjon, bærekraft, etterspørsel, klimafotavtrykk, markedsfortrinn, måltid som del av produkt, natur som kontekst eller aktiv del av produkt, villmarkselementer, samt opplevelser/aktiviteter for ulike målgrupper er også blant temaene. 

  Programmet vil bli lagt ut før ca. 4.juni på nettsiden. Seminarene legges opp til å være del 1 og del 2 med ulikt program, der del 2 bygger på del 1. 

  Tirsdag 6.sept.blir på Opaker Gård i Grue, og lørdag 3.sept. blir antagelig i Kongsvinger. Velkommen!

  Påmelding kan skje til post(a)naturplanutvikling.no innen en uke før seminaret, aller helst før.

  Pris per dag ca. kr. 330,-. Rabatt kr. 50,- ved påmelding 1 måned før seminardato. Bindende påmelding 14 dager før seminardato.  

  Arealplanlegging for utbygging med kvalitet og hensyn

  Natur, Plan og Utvikling har over ti års erfaring med utarbeiding av planprogram, konsekvensutredninger og øvrige dokumenter som inngår i planforslag. Firmaet har god erfaring i å bistå ved saksbehandling og lede oppdrag og prosjekter.    

  Firmaet har virksomhet innen areal og samfunnsplanlegging, der ulike verdier, interessemotsetninger og avbøtende tiltak skal utredes, avveies og tas hensyn til. 

  Firmaet leverer reguleringsplaner og kommunedelplaner med tilhørende dokumenter bl.a. innen:

  - boligformål, fritidsboliger/hytter, barnehage

  - sentrums- og tettstedsutvikling

  - forretning, nærings- og industriområde

  - samferdsel, bl.a. gang- og sykkelveg

  - skytebane

  - masseuttak/pukkverk

  - massedeponi  

  - grønnstruktur, landbruk

  - renovasjonsanlegg og avløpsanlegg

  - kombinerte formål

  Firmaet leverer også selvstendige utredninger/rapporter, herunder konsekvensutredning og planprogram. 

  Ta gjerne kontakt for mer informasjon! 

  Et sammenrast bjørnehi i skogen Et sammenrast bjørnehi i ei skogsli.

  Miniseminar på Kongsvinger

  Natur, Plan og Utvikling arrangerte et mini-seminar i Kongsvinger om ulv og samfunn 23.mars, 2019! 

  Her er noen av presentasjonene fra seminaret:

  Det ble drøftet om ulv er farlig for mennesker. Mennesker er ikke naturlig byttedyr for ulv, og ulven har i Skandinavia rik tilgang på byttedyr som rådyr og elg. Miljødirektoratet regner derimot den skandinaviske brunbjørn som potensielt farlig i noen spesielle situasjoner og har laget en liten brosjyre Er bjørn farlig? . Lenken kan trykkes på så du får lastet ned brosjyra.