Nasjonal konferanse om rovvilt, beitedyr og samfunn

Nasjonal konferanse om rovvilt, beitedyr og samfunn 12.-13.januar, 2015, gikk av stabelen. Konferansens målsetting er å skape en møteplass og en arena for oppdatering og kommunikasjon rundt rovvilt, beitedyr og samfunn, for et bredt publikum.

De fleste presentasjonene kan du finne under. 

Lars Andreas Lunde, statssekretær, Klima- og miljødepartementet, om status og nytt i dagens rovviltforvaltning og -politikk

Thomas Immelsjö, Naturvårdsverket, om status og nyheter i forvaltning og politikk rundt de store rovdyra

Øystein Flagstad, Rovdata, om bestandsregistreringer og informasjon fra sportegn og spor

Alex Kopatz, Bioforsk, om genetisk analyse av bjørnebestander på Nord-Kalotten

Jonas Kindberg, Skandinaviske Bjørneprosjektet, om utvikling og forvaltning av svenske bjørnebestanden

Slavomir Find'o, Carpathian Wildlife Society, om guard dogs and relevance for Norwegian sheep husbandry . Her kan du også se en liten film som viser vokterhunder i arbeid, trykk video vokterhunder.  

Roar Lundby, NJFF, om tilrettelegging og effektiv kvote- og lisensfelling på store rovdyr

Yngve Rekdal, Norsk inst.for skog og landskap, om ressursgrunnlaget for beitebruk i Norges utmark

Siv Jacobsen, rovviltnemnda region 4, om aktualiteter og erfaringer i Oslo, Akerhus og Østfold

John Odden, NINA, om mekanismene bak gaupas predasjon

Audun Stien, NINA, om resultater fra tapsanalyser for sau fra de nasjonale databasene

Camilla Wikenros, Grimsö/SKANDULV, om ulvens tilbakekomst og funksjon i økosystemet

Torbjörn Nilsson om sårbarhets- og levedyktighetsanalyser hos bjørn, gaupe og jerv 

Ketil Skogen, NINA, om ulveflokken i Østmarka - en holdningsundersøkelse

Ann Merete Furuberg, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, om et landbruk i endring i Norge

Jenny Mattisson, NINA, om jerv i tamreinområdene

Fjell og skog er rovdyras habitat.